Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1.1. Alapfogalmak

Szolgáltató
WRX Online - Nyári Péter e.v. (székhelye: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15., nyilvántartási szám: 51203067, adószám: 68086565-1-33), továbbiakban WRX Online

Előfizető
Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatás Megrendelő alapján a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizető felel a WRX Online ÁSZF alapján meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

Szolgáltatás
Ezen Szolgáltatást a Szolgáltató díj fizetése ellenében biztosítja.

Szolgáltatás Megrendelő
A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszonyt megtestesítő szerződés az “Online megrendelés”. Ez alapján nyújtja a Szolgáltatást a Szolgáltató az Előfizető részére, aki köteles az Általános Szerződési Feltételekben leírt feltételeket betartani és az igénybe vett Szolgáltatásért az Online Díjszabásban meghatározott díjat határidőben, fizetni. A Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételekben vállalat kötelezettségeket betartani.

Előfizetői Szerződés
Az Előfizető és a Szolgáltató közötti létrejött jogviszony, mely a wrx.hu oldalon az “ÁSZF” elfogadásával jön létre.

Díjszabás
A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékeként járó szolgáltatási díjakat, külön díjszabásban rögzíti, amely az Előfizetővel létrejött jogviszonyt megtestesítő Szolgáltatás Megrendelő szerves részét képezi. Az Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben leírt feltételek elfogadásakor egyben tudomásul veszi, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató évenként legfeljebb kétszer, az árakat tekintve módosításonként a KSH által közzétett, éves inflációt nem meghaladó mértékben módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató ügyfeleit e-mailen vagy telefonon, esetlegesen ajánlott levélben értesíti. A Díjszabás módosítása elfogadásának minősül, ha az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, és a módosítást 8 munkanapon belül nem kifogásolja meg.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja és tárgya
1.2.1. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
1.2.2. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
1.2.3. Az Előfizetőnek az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat az előfizetői jogviszony létrejöttekor a Szolgáltatás Megrendelő aláírásával írásban kell elfogadni. Az Általános Szerződési Feltételek Előfizető által történő elfogadása a Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony hatálybalépésének előfeltétele. Az előfizető az Általános Szerződési Feltételek elfogadásakor egyben tudomásul veszi, hogy annak feltételeit a Szolgáltató a szolgáltatás tárgyában, vagy körülményeiben bekövetkezett jelentős változás(ok) miatt, időről időre egészben vagy részben módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató ügyfeleit e-mailen vagy telefonon, esetlegesen ajánlott levélben értesíti. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása elfogadásának minősül, ha az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, és a módosítást 8 munkanapon belül nem kifogásolja meg.
1.3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételt követő nyolc munkanap elteltével lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.

2. A SZOLGÁLTATÁS – AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY TÁRGYA
A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása az Előfizető részére az alábbi feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

2.1 A Szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató saját vagy partnerei szerverein nyújtja a Szolgáltatást, azaz a szolgáltatást lehetővé tevő szoftver, adatbázis illetőleg a feltöltött egyéb elektronikus anyagok a Szolgáltató szerverén vagy általa bérelt szerveren találhatóak.


2.2. A Szolgáltatás időbeli hatálya – Az előfizetői jogviszony létrejötte és módosítása
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötésének időpontjától kezdődően legalább egy évig vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére, ha az határozottidőre köttetett. Az Előfizető ugyanezen időponttól számítva legalább egy év időtartamra igénybe veszi a Szolgáltatást. Az előfizetői jogviszony úgy jön létre, hogy az Előfizető a Szolgáltatás Megrendelőt aláírja, és a Díjszabásban meghatározott előre fizetendő vagy havi díjakat megfizeti, melynek eredményeképpen a Szolgáltató a szolgáltatás keretében Webhosting és egyéb szolgáltatást biztosít az Előfizető részére. Ezen szolgáltatás beállításához Szolgáltató a szükséges adatokat Előfizető számára biztosítja. A Szolgáltató a nap 24 órájában folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül nyújtja a Szolgáltatást.


2.3. A Szolgáltatás minősége
A Szolgáltató megfelelő minőségű Szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki-technikai feltételek mellett és biztosítja az általa működtetett kiszolgáló szoftver-rendszer megfelelő fejlesztését, üzemeltetését, felügyeletét és karbantartását. A Szolgáltató vállalja, hogy a rendszert kiszolgáló web-/rádió-/tv szervereket a nemzetközi internet forgalmat kicserélő hálózatok közelébe telepíti, ahol a névleges adatátviteli sebesség a szerver kommunikációs min. 100 Mbps sávszélességű. Szolgáltató vállalja továbbá a web-/rádió-/tv szerverek minimum 99.9%-os éves rendelkezésre állását.


2.4. Hibabejelentés, hibaelhárítás
Az Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató on-line (e-mailben a [email protected]), telefonos ügyfélszolgálatán (tel: +36 30 886 3541) jelentheti be. A hibaelhárítás időpontjáról tájékoztatást ad az előfizetőnek. A hiba jelenség nem állhat fent 24 óránál tovább.


2.5. Rendszeres karbantartás
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás megfelelő minőségének fenntartása érdekében webszerverén, a szerverszoftvereken, illetőleg az adatbázisban havi rendszerességgel karbantartást végezzen. A karbantartás minden hó végén vasárnap 22 óra és 00 óra között történhet meg, alkalmanként maximum egy óra időtartamban.

3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségért
3.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizetői Szerződésben meghatározott időponttól az Előfizető számára folyamatosan biztosítja az Előfizető díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során és a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy szolgáltatóktól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén – a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül – megfelelően javítja. (lásd 2.4 pontot!)
3.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve az olyan károkért, amelyek az Előfizető érdekkörében, vagy az Általános Szerződési Feltételekbe foglalt feltételek Előfizető általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget esetleges szolgáltatás megtagadással járó (DDoS) támadásért sem.
3.1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatás esetleges nem megfelelő minőségéből eredő, illetve az általa működtetett weblaprendszer esetleges meghibásodásával, működésében bekövetkező zavarokkal kapcsolatosan keletkezett közvetlen károkért csak a 24 órát meghaladó meghibásodás esetén vállal felelősséget, a kapcsolódó és közvetett károkért nem vállal felelősséget.
3.1.4. A Szolgáltató az Előfizető által fizetett havi előfizetési díj ellenszolgáltatással nem fedezett részét az Előfizető részére a következő számlá(k)ban jóváírva vagy kompenzált ingyenes időszak biztosításával visszatéríti.
3.1.5 A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolata során az Előfizetővel együttműködik. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja.
3.1.6. Az Előfizető a Szolgáltatás működésével kapcsolatos felszólalásait a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál terjesztheti elő telefonon, e-mail-ben vagy írásban. A Szolgáltató a felszólalásokat minden esetben kivizsgálja és ennek eredményéről az Előfizetőt tájékoztatja.


3.2. Személyes adatok védelme
3.2.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat – a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve – harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg az Előfizető az Előfizetői Szerződésbe foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a szükséges Előfizetői adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.

4. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Díjfizetés
4.1.1. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri előfizetési díjat, valamint a Díjszabásban meghatározott esedékes díjakat köteles megfizetni, ezen díjak megfizetései előfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásnak. A fenti díjakon felül az Előfizető által választott havi, negyedéves vagy éves rendszerességgel az Előfizető igénybevételi díjat köteles fizetni, amennyiben ezt jelölte meg a Szolgáltatás Megrendelőn. A díjak mértéke a mindenkor érvényben lévő Díjszabásban foglaltak alapján kerül meghatározásra. A Díjszabás a Szolgáltatás Megrendelő részét képezi.
4.1.2. Az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizető a Szolgáltató részére az általa nyújtott Szolgáltatásért a Szolgáltató által a tárgyidőszakot megelőzően kiállított és megküldött számla ellenében díjfizetésre kötelezett az Előfizetői Szerződés mindenkori mellékletét képező Díjszabás feltételei szerint. Az Előfizető a díjakat készpénzben, csekkel vagy átutalással teljesítheti. A számlán szereplő teljesítési idő a megrendelés dátuma vagy a teljesítési igazolásban szereplő dátum, illetve a folyamatos díjfizetésnél a számlázott időszak első napja.
4.1.3. Az Előfizető a számlában meghatározott díj összegszerűségét az ott jelzett fizetési határidőn belül az ügyfélszolgálatnál vitathatja. Ezen reklamáció elbírálásának a fizetésre halasztó hatálya van. Az e határidőt követően beérkező reklamációknak a vitatott számlában meghatározott díj fizetésére halasztó hatálya nincsen. A Szolgáltató a kifogást minden esetben érdemben megvizsgálja. Kétség esetén a számlában foglaltak helyességét a Szolgáltatónak kell bizonyítania. Amennyiben a kifogás megalapozott, úgy a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget az Előfizető részére a következő időszakos számlában jóváírja. A Szolgáltatónak jogában áll, az Előfizető értesítése mellett, az esetleges jogszabályváltozások miatt, illetve annak megfelelés érdekében a számlázási időszakot, a számlázás időpontját módosítani.
4.1.4. Amennyiben az Előfizető a számlában szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratáig nem egyenlíti ki vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni. Amennyiben a fenti intézkedések ellenére az Előfizető a Szolgáltatót megillető díjakat nem egyenlíti ki, a Szolgáltató az Előfizetőt írásban köteles felszólítani a szerződésszegés megszüntetésére, majd ezt követően jogosult az Előfizetői Szerződést a felszólítás eredménytelen elteltétől számított 15 nap múltán, írásban 5 napos határidővel felmondani.
4.1.5. A Szolgáltatás díjának megfizetéséért az Előfizetői Szerződést aláíró Előfizető a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybevevőjétől.
4.1.6. A Szolgáltató jogosult a Díjszabásban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig abban az esetben, ha az Előfizető a számlában szereplő fizetési határidőt elmulasztja. Túlszámlázás és tévesen beszedett összeg visszafizetése esetén az Előfizetőt az előbbi esettel megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg, melyre Előfizető részéről a befizetést követő 5 munkanapon belül igénybejelentést kell tennie, az igénybejelentés elmulasztása vagy határidőn túli jelzés esetén Előfizető részére késedelmi kamat elvesztését jelenti.


4.2. Adatszolgáltatás
4.2.1. Az Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői Szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, a szerződéskötési képessége korlátozva nincs.
4.2.2. Az Előfizető adataiban bekövetkezett változást a számlázással és a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott Előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az Előfizető szerződésszegésére tekintettel, az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.

4.3. Változás az Előfizető személyében
4.3.1. Az Előfizető nem jogosult az Előfizetői Szerződés megkötésével őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni.
4.3.2. Magánszemély Előfizető halála esetén, az örökös ezen minőségének hitelt érdemlő okirattal történő igazolásakor a Szolgáltatónál haladéktalanul bejelentést tenni köteles. Jogi személy jogutóddal történő megszűnése esetén a bejelentési kötelezettség a jogutódlás bírósági regisztrálását követően szintén azonnali. A Szolgáltató az örökös illetve jogutód kérésére az Előfizetői Szerződést az örökös (több örökös esetén valamely örökös) illetve a jogutód nevére díjmentesen átírja.
4.3.3. Az átírás eredményeképpen az átírás napjától az örökös illetve a jogutód válik az Előfizetői Szerződésből származó jogok jogosultjává és a kötelezettségek kötelezettjévé.
4.4. Együttműködés és tájékoztatás
4.4.1. Az Előfizető és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és az Előfizetői Szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.
4.4.2. A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
4.4.3. A Előfizető és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. Hasonlóan a Szolgáltató és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni az Előfizetőt, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
4.4.4. Az Előfizető – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató Szolgáltatása nem vagy nem kielégítően került teljesítésre. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy Előfizetőt érintő költségekért.
4.5. Adatvédelem
4.5.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során ő felel a feltöltött adatok, információk és képek használatának jogszerűségért, azok tartalmáért. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat illetve azok használatának jogszerűségét illetően kérdéses vagy vitás esetekben a Szolgáltatást és a hozzáférést az adott weblap szempontjából felfüggessze.
4.5.2. Minden az Előfizető által feltöltött információnak tekintettel kell lennie a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra és nem lehetnek olyan természetűek, amelyek: bárkit törvényellenes cselekvésre bátorítanak vagy bújtatnak fel; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki; pontatlanságuk, kétértelműségük, túlzó mivoltuk, hanyagságuk, vagy bármi más miatt félrevezetők; faji, vallási vagy politikai ellentéteket szítanak vagy hirdetnek; bármi olyan szokásban vagy cselekvésben való részvételre bátorít, vagy buzdít fel, amely valaki egészségére vagy biztonságára nézve valószínűleg hátrányos; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalmuk révén megbotránkozást keltenek; hamisak vagy elavultak.
4.6. Egyéb kötelezettségek
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni.
4.6.2. TeamSpeak Query és Voice szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségek
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást csak és kizárólag a számára megrendeléskor, valamint a későbbiekben az adminisztrációs felületen feltüntett kapcsolódási címekkel használhatja. Amennyiben más módon próbál csatlakozni, azt másokkal megosztja, weboldalán illetve egyéb felületen feltűnteti szerződés szegést követ el, amely azonnali szolgáltatásfelfüggesztéssel jár, figyelmeztetés nélkül.


5. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE
5.1. Szünetel a Szolgáltatás, ha az Előfizetői Szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Ebben az esetben a Szolgáltatás szünetelésének időtartamára az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.
5.2. Szünetel a Szolgáltatás, amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg a díj megfizetéséig, illetve az Előfizetői Szerződés felmondás útján való megszűnéséig.
5.3. Szünetel a Szolgáltatás az Előfizető ilyen rendelkezése esetén is, a bejelentéstől a visszakapcsolásra irányuló kérelemben meghatározott időpontig. A felfüggesztés díját ebben az esetben az Előfizető tartozik viselni.
5.4. A rendszeres karbantartás miatti 2.5. pontban leírt üzemszünet nem jelenti a Szolgáltatás szünetelését.


6. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
6.1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik, ha a szerződő felek közösen ebben állapodnak meg.
6.2. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Szolgáltató jogosult a szerződést az eredménytelen felszólítás elteltétől számított 15 nap múltán 5 napos határidővel felmondani.
6.3. Az Előfizetői Szerződésnek az Előfizető szerződésszegésére tekintettel történő megszűnésével egyidejűleg a szerződésből származó minden fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik.

6.4. Az Előfizető az Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval kölcsönösen vállalt egy év együttműködést követően írásban bármikor felmondhatja. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondás Szolgáltatóhoz való megérkezését követő első olyan nap, amely az adott Előfizetőnél számlázási időszak vége. Az Előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi esedékes illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni.
6.5. Az Előfizető az Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval kölcsönösen vállalt egy év együttműködés lejárta előtt csak abban az esetben mondhatja fel, ha az egy év leteltéig esedékes összes díjat egyben, Szolgáltató számlája alapján megfizeti.
6.6. Az Előfizetői Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató a Szolgáltatás alapján járó még ki nem egyenlített és esedékes tartozásról számlát küld az Előfizető részére.
6.7. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az Előfizetővel kölcsönösen vállalt egy év együttműködést követően írásban bármikor felmondhatja. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondás Előfizetőhöz való megérkezését követő első olyan nap, amely az adott Előfizetőnél számlázási időszak vége.
6.8. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az Előfizetővel kölcsönösen vállalt egy év együttműködés lejárta előtt csak abban az esetben mondhatja fel, ha az egy év leteltéig időarányosan még esedékes szolgáltatási díj hátralevő részét az Előfizetőnek egyben bánatpénzként megfizeti, valamint az Előfizető teljes weblaprendszerét elektronikusan, önállóan működőképes formátumban (HTML, adatbázis fájlok, stb.) CD-n átadja. Előfizető ebben az esetben egyéb kártérítésre nem jogosult.

7. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató alvállalkozó bevonását is igénybe veheti a szolgáltatás biztosítása érdekében. A közvetített szolgáltatás tényét Szolgáltató a számláján feltünteti.
7.2. A Szolgáltató és az Előfizető valamint a Számlafizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.
7.3. A Szolgáltató és az Előfizető a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.
7.4. Az Előfizető által a Szolgáltató rendszerére feltöltött anyagok minden körülménytől függetlenül (fizetési kötelezettsége teljesítésével) az Előfizetőt illetik meg, az Előfizető tulajdonát képezik. Az Előfizetői szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Szolgáltató köteles az így feltöltött anyagokat az Előfizető részére azt továbbra is használható formában átadni

8. JOGDÍJAK

Az Internetes rádiókban sugárzása kerülő mindennemű, szerzői jogdíjhoz kötött alkotások sugárzása jogdíj köteles. A rádió működését az Artisjus, Mahasz és az EJI szervezeteknél szükséges bejelenteni. A WRX Online nem vállal felelősséget a jogdíjak befizetésének elmulasztásából eredő következményekért és azok meglétét semmilyen formában nem tudja ellenőrizni.